• hk01-logo
  • dce2019-logo
  • 各區選情

海晉

西貢區海晉選區有4,455選民,新登記佔24.5%,30歲或以下佔16.3%,61歲或以上佔11.8%。現任區議員將軍澳民生關注組謝正楓。
搜尋選區
*搜尋結果僅供參考,選區資訊按選舉管理委員會為準

票站位置

法國國際學校(將軍澳校舍)
新界將軍澳唐賢街 28號
7:30 - 22:30

當區形勢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海晉相關文章

loading