• hk01-logo
  • dce2019-logo
  • 各區選情

尖沙咀西

油尖旺區尖沙咀西選區有3,614選民,新登記佔13.4%,30歲或以下佔12.7%,61歲或以上佔30.9%。現任區議員是民建聯孔昭華。
搜尋選區
*搜尋結果僅供參考,選區資訊按選舉管理委員會為準

票站位置

九龍公園游泳池
九龍尖沙咀柯士甸道 22號九龍公園
7:30 - 22:30

當區形勢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

尖沙咀西相關文章

loading